bespreek je klacht

eerst met ons

klachtenprocedure

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over stichting DrieslagZorg. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door stichting DrieslagZorg of een medewerker van stichting DrieslagZorg. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

Manegeklanten, externen en (oud) betrokkenen verwijzen we met een klacht graag door naar onze onafhankelijke klachtenfunctionaris Jacobien Falk. Kijk op de website van de HartenHoeve voor meer informatie. Voor medewerkers is er een klachtenprocedure beschikbaar via intranet van Zilliz.

Voor cliënten

Deelnemers en (ouders van) bijzondere kinderen

stichting DrieslagZorg is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg en heeft een klachtenregelement voor cliënten van stichting DrieslagZorg. Je hebt deze ontvangen toen je bij stichting DrieslagZorg bent begonnen en je vindt hem hieronder en op de website van het Klachtenportaal Zorg

Stap 1

 • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met een begeleider van stichting DrieslagZorg, rechtstreeks of met behulp van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor je en in jouw belang.
  Maak hiervoor een afspraak, zodat er echt even tijd voor je is. Je mag je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger meenemen naar dit gesprek.
 • Als het bevorderlijk is voor de oplossing van je klacht, worden andere personen betrokken bij dit gesprek mits jij (of je vertegenwoordiger) daartegen geen bezwaar maakt.
 • Je mag altijd advies vragen bij de Klachtenfunctionaris via het klachtenportaal Zorg. De Klachtenfunctionaris zal helpen om op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.
  E. info@klachtenportaalzorg.nl / Tel. 0228-322205Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder. Tel. 088 555 1000

Stap 2

 • Als je er met een coördinator van stichting DrieslagZorg, al dan niet via de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris uitkomt, of als je je niet rechtstreeks tot stichting DrieslagZorg wil wenden, kun je je klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Er zijn twee klachtenprocedures, afhankelijk van onder welke wet je valt. Weet je niet onder welke wet je valt, vraag het dan aan je begeleider of bij het Klachtenportaal Zorg:

 1. De klachtenprocedure voor de Wkkgz: als je zorg krijgt via de Wet Langdurige Zorg (met een PGB)
 2. de klachtenprocedure voor Jeugdzorg
 3. de klachtenprocedure voor WMO (via de gemeente)

1. de klachtenprocedure voor de Wkkgz
Als je zorg krijgt via de Wet Langdurige Zorg (met een PGB)

 • Informeer stichting DrieslagZorg omtrent je onvrede of klacht. Als je hier hulp bij nodig hebt, kun je hierbij ondersteuning vragen bij Klachtenportaal Zorg. Je krijgt dan hulp van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan je helpen om je klacht richting stichting DrieslagZorg duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.
  Chantal Geertman: E. chantal@klachtenportaalzorg.nl / Tel. 0228-322205
 • Dien je klacht in via het formulier op de website van Klachtenportaal Zorg of door te mailen naar info@klachtenportaalzorg.nl.
 • Het 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij stichting DrieslagZorg. stichting DrieslagZorg moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van stichting DrieslagZorg op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. stichting DrieslagZorg brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden. Alleen wanneer jij en stichting DrieslagZorg het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
 • Bent je niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van stichting DrieslagZorg mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

2. de klachtenprocedure voor Jeugdzorg:

 • Dien je klacht in via het formulier op de website van Klachtenportaal Zorg of door te mailen naar info@klachtenportaalzorg.nl.
 • Je kunt hierbij hulp krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan je helpen om je klacht richting stichting DrieslagZorg duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.
  Chantal Geertman: E. chantal@klachtenportaalzorg.nl / Tel. 0228-322205
 • De klacht wordt beoordeeld door het klachtenloket van Klachtenportaal Zorg.
 • De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen;
 • De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht;
  Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager;
 • Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie;
 • Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd;
 • Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing;
 • De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener;
 • Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld;
 • Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie indien de cliënt besluit de klacht voor te leggen. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg;
 • De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding;
 • Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener;
 • De klacht is afgehandeld.

3. De klachtenprocedure voor WMO

Klacht formuleren

De volgende punten moeten in je klacht meegenomen zijn:

 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de klager;
 • Datum
 • Een duidelijke omschrijving van de zorgaanbieder(s) op wie de klacht betrekking heeft;
 • Een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht;
 • Een duidelijke omschrijving van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft.

Lees hier tips om een klacht goed te verwoorden.

Contact met het Klachtenportaal Zorg

Heb je vragen, wil je advies of wil je een klacht indienen, neem dan contact op met het Klachtenportaal Zorg:

I. www.klachtenportaalzorg.nl
T. 0228-322205
E. info@klachtenportaalzorg.nl

Scroll naar boven